The consecrations of Li Taonan and Fan Xueyan

Archbishop Rosà consecrated in 1951 Bishop Li Taonan. He was the first bishop, who consecrated 2 patriotic bishops on 13.04.1958

 

(1) 24.06.1951 Li Taonan (by Bishop Rosà)
                          02.07.1951 Yi Xuan-hua        
                                               15.06.1958 Chen Yuancai
                                               15.06.1958 Kong Ling-zhong [1]        
                          13.04.1958 Dong Guang-qing
                                               15.08.1959 Zhang Ming-qian
                                               26.09.2003 Liao Hongqing
                                               30.04.2006 Ma Yinglin
                                                         28.08.2019 Xu Hongwei

                                                         28.07.2021 Li Hui
                                                         08.09.2021 Cui Qingqi
                          13.04.1958 Yuan Wen-hua
                          26.07.1959 Tu Shi-hua

(2) 24.06.1951 Fan Xueyan (by Bishop Rosà)
                          19.12.1980 Jia Zhiguo
                                               00.00.1980/81 Min Doumu
                                               19.10.1981 Zhang Huaixin
                                                                    04.08.2015 Zhang Yinbin
                                               00.00.1981 Jin Dechen [2]
                                                                    19.03.1995 Zhu Baoyu
                                               10.01.1982 Min Xilian
                                               20.04.1982 Chen Jiangzhang
                                               30.12.1982 Xiao Liren [3]
                                                                   14.09.1984 Hao Jinli [4]
                                                                   22.02.1992 Lin Xili
                                                                   11.04.1994  Lu Zhiyuan
                                               27.07.1984 Li Congzhe
                                                                    03.09.1993 Gao Kexian [5]
                                               07.08.1987 Yang Shudao
                                                                    13.07.1997 Lin Jiashan
                                               07.08.1987 Li Hongye [6]
                                                                    14.10.2003 Pei Ronggui
                                                                    14.10.2003 Mao Qingfu (?)
                                               12.08.1988 Yang Libo
                           16.06.1981 Zhou Shanfu
                                               18.05.1982 Liu Shuhe
                                                                  15.06.1982 Shi Hongzhen
                                                                  15.06.1982 Li Side (Tianjin)
                                                                                       11.08.1982 Shi Hongchen [7]
                                                                   09.01.1985  Huang Shoucheng
                                                                                       10.11.2007 Shao Zhumin
                                                                                        28.12.2008 Guo Xijin
                                                                   17.05.1989 Guo Wenzhi
                                                                                       22.06.1995 Wei Jingyi
                                                                                                     19.02.2002 Yao Liang
                                                                                                      00.02.2004 Zhao Duomo
                                                                                                      14.12.2007 Jin Lugang
                                              24.06.1982 Shi Enxiang [8]
                                                                   19.03.1997 Chen Cangboa
                                              25.07.1982 Liu Guandong
                                                                   29.06.1989 Jiang Liren
                                                                   29.06.1989 Pei Xiangde
                                                                   30.06.1989 Li Bingyao
                                                                                        03.09.1993 Gao Kexian [9]
                                              03. or 30.10.1989 Zhang Jiumu
                                              03. or 30.10.1989 Zhao Zhendong
                                              14.11.1989 Han Dingxian
                                              14.05.1992 Zhang Qingtian
                                              02.05.1993 An Shi'en
                                              02.05.1993 An Shuxin
                                              02.05.1993 Su Zhimin

                         16.01.1981 Wang Milu
                                              10.or 11.12.1981 Yu Chengti
                                                                   02.03.1982 Lu Zhengshen
                                                                                        24.02.1984 Meng Zi Wen
                                                                                        27.02.1985 Fan Zhong-Liang[10]
                                                                                                    21.07.1989 Yuan Wen Zai
                                                                                        03.03.1986 Zhang Boren [11]
                                                                                        00.04.1987 Shi Chunjie
                                             06.05.1982 Han Jingtao
                                             09.03.1983 Wang Chong Lin
                                                                  08.08.2000 Jiang Ming Yuan
                                            16.03.1983 Li Xinzheng
                                                                 18.01.1984 Yang Shao-huai
                                                                                      31.08.1989 Liang Xisheng
                                                                                              13.06.1998 Zhong Changfeng

                                                                                                    28.12.1999 Zhang Tongli
                                                                                              01.01.2005 Gao Hongxiao
                                                                                                      10.01.2009 Zhu Weifang
                                                                 18.01.1984 Liu Hede [12]
                                                                                      03.03.1986 Zhang Boren [13]
                                                                  25.01.1984 Xie Shiguang
                                                                                       00.06.1984 Ye Yishi
                                                                                       07.or 17.01.1990 Zeng Jing mu
                                                                  29.03.1987 Shi Chunjie
                                             08.04.1983 Li Zhenrong
                                                                  00.11.1989 Wang Ruohan
                                                                                       27.10.1991 Zhang Weizhu
                                                                  12.12.1989 Yu Chengxin
                                                                  11.09.1991 Gu Zheng
                                              08.11.1983 Ma Zhongmu [14]
                         17.02.1982 Song Wei-li
                         00.00.1984 Zhu Yousan
                         00.00.1987 Hu Daguo
                                             05.07.2004 Ji Zengwei
                         08.07.1990 Hou Guoyong [15]



--------------------------------------

[1] According to other sources the consecrator was Pi Shu-shi
[2] consecrated again on 15.03.1993 by Zhang Boren
[3] According to other sources Jia Zhiguo and Wang Milu consecrated him together, but we don´t know, who was the main consecrator
[4] According to other sources the consecrator was Zhang Kexing
[5] According to other sources the consecrator was Li Binyao
[6] According to other sources on 11.09.1987
[7] consecrated again on 27.05.1992
[8] According to several chinese sources he should be the consecrator of Song Weili on Febr. 2nd 1982. Either this information or one of the consecration dates of Song or Shi are incorrect
[9] According to other sources the consecrator was Li Conzhe
[10] probably consecrated again on December 1988 by Peter Fan Xueyan
[11] According to other sources the consecrator was Liu Hede
[12] consecrator unknown, but as Li Xinzheng consecrated on the same day Bishop Yang Shao-huai to Aux.-Bishop of Hankow, it could be possible, that Liu Hede as new Bishop of Hankow was also consecrated on that day
[13] According to other sources the consecrator was Lu Zhenshen
[14] According to other sources in 1984
[15] According to other sources in 1988